Het 44ste Investituurskapittel in Dormagen (DE)

26 oktober 2019

De 44ste Investituurskapittel (2019): een waar succes!

Op initiatief van referendaris Peter-Olaf Hoffmann werd het Investituurskapiitel 2019 gehouden op 26 oktober in Dormagen (DE). Gastheer waren de Gilden uit regio Dormagen die ons de prachtige aula van het vernieuwde auditorium in het Bettina-von-Arnim Gymnasium ter beschikking stelden.

De Investituur telde meer dan 250 aanwezigen uit alle hoeken van Europa. Onder leiding van ceremoniemeester Luc  Borgions verliep het gebeuren vlot en vlekkeloos. Naast zijn rol als ceremoniemeester danken we hem in zijn functie van griffier, zijn echtgenote, ceremoniedame en schatbewaarder Monique Van Put, kanselier Bart De Baere, vice voorzitter (tevens referendaris) Richard Huynen en referendaris Peter-Olaf Hoffmann voor de immense arbeid die hieraan voorafging.

Na de plechtige opening volgde een ingetogen ‘in memoriam’ waarbij het heengaan van een 10-tal leden herdacht werd.

De 44ste Investituur kende naast een record aantal aanwezigen ook een record aantal gemedailleerden.

We sommeren de aanstelling van Hartmut Sigel, Uwe Liebert, en Paul Altorf als referendaris van respectievelijk de VTM (Vereinigung Traditionsverbände Mitteleuropas),  Oost-Duitsland en Noord-Brabant (NL). Op initiatief van referendaris Guy Faizelot werden de heren Alain Adnet en Gilbert Nicolas voorgedragen en opgenomen als assessor voor de F.F.T.A. France Est en de F.F.T.A. France Ouest. Verder werden Mevrouw Van Loon – Labouchère en de heer Cees Dam bevorderd tot de rang van Commandeur.

Niet minder dan 11 verdienstelijken werden plechtig ingelijfd als officier en kregen het devies ‘Per arcem ad astra’ mee. Daarna volgde de uitreiking van 10 gouden, 19 zilveren, en 5 bronzen medailles. 6 verdienstelijke medaillehouders kregen één of meer papgaaien toegevoegd aan hun ereteken.

Na de officiële sluiting van het 44ste Investituurskapittel doet kanselier Bart De Baere een korte uiteenzetting over de maatschappelijke werking van Pelicano en een warme oproep voor steun. Inmiddels wordt bekend gemaakt dat de 45ste Investituur (2020) zal doorgaan in ’s-Heerenberg (NL) met het Broederschap Sint Antoniusgilde als gastheer, gevolgd door de 46ste Investituur (2021) in Brugge (BE) ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Koninklijke & Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog Brugge. Mogelijks (maar onder voorbehoud) volgen in 2022 Crépy-en-Valois (FR) en in 2023 Brussel (BE)

Symbolisch luidt de Europese Hymne het einde van de plechtigheid aan en bij de traditionele ‘Horido’ worden we door de gastgilden getrakteerd op een uitgebreide receptie.

Vanwege de vele prominenten in de zaal kreeg de Ordo Nobilis en het uitvoerend comité heel wat woorden van dank en lof toegestuurd.

Das 44. Investitur (2019): ein voller Erfolg!

Vorbereited von Referendar Peter-Olaf Hoffmann fand am 26. Oktober in Dormagen (DE) die Investitur 2019 statt. Gastgeber waren Schützenvereine aus der Stadt Dormagen, die uns die schöne, renovoerte Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums zur Verfügung stellten.

An der Investituur nahmen mehr als 250 Pehmer aus ganz Europa teil. Unter der Leitung des Zeremonienmeisters Luc Borgions verlief die Veranstaltung reibungslos und fehlerfrei. Wir danken ferner seiner Frau, Zeremonienmeisterin und Schatzmeisterin Monique Van Put, Kanzler Bart De Baere, dem stellvertretenden Vorsitzenden  Richard Huynen und dem Referendär Peter-Olaf Hoffmann für die im Vorfeld und während der Investitur geleistete Arbeit.

Der feierlichen Eröffnung folgte ein bescheidenes “in memoriam”, bei welchem des Heimgang von 10 Mitgliedern gedacht wurde.

Neben einer Rekordzahl von Teilnehmern wies die 44. Investituur auch eine Rekordzahl an neuen Medaillenträgern aus.

Wir fassten die Ernennung von Hartmut Sigel, als Referendar der VTM (Vereinigung Traditionsverbände Mitteleuropas), Uwe Liebert , Ostdeutschland, und Paul Altorf. Nordbrabant (NL), zusammen. Auf Initiative des Referendars Guy Faizelot wurden die Herren Alain Adnet und Gilbert Nicolas als Assesoren für die F.F.T.A. France Est und der F.F.T.A. Frankreich Ouest ernannt. Darüber hinaus wurden Frau Van Loon – Labouchère und Herr Cees Dam zu Kommandanten befördert.

Nicht weniger als 11 verdiente Männer wurden feierlich als Offiziere aufgenommen und erhielten das Motto “Per arcem ad astra” als Wahlspruch verliehen. Es folgten 10 Gold-, 19 Silber- und 5 Bronzemedaillen. 6 verdiente Medailleninhaber erhielten einen oder mehrere Papageien, die ihrem Ehrenzeichen hinzugefügt wurden.

Nach dem offiziellen Abschluss der 44. Investitur gab Kanzler Bart De Baere eine kurze Erklärung zur sozialen Funktionsweise von Pelicano ab und sprach einen herzlichen Aufruf zur Unterstützung aus. Es wurde auch bekanntgegeben, dass die 45. Investitur (2020) in ‘s-Heerenberg (NL) mit der Bruderschaft der St. Anthony Guild als Gastgeber stattfinden wird, gefolgt von der 46. Investitur (2021) in Brügge (BE) anlässlich des 700-jährigen Jubiläums des Stahlbogens Sint-Joris der Königlichen und Fürstlichen Zunft Brügge. Möglich (aber freibleibend) ist, dass im Jahre 2022 Crépy-en-Valois (FR) und im Jahre 2023 Brüssel (BE) folgen könnten.

Symbolisch markierte die Europahymne das Ende der Zeremonie und mit dem traditionellen “Horido” wurden wir von den Gastgebern zu einem ausgiebigen Empfang eingeladen.

Aufgrund der vielen prominenten Persönlichkeiten im Raum wurden dem Ordo Nobilis und seinem Vorstand viel Lob zuteile.

La 44ème cérémonie d’Investiture de 2019 a été un succès !

A l’initiative du Référendaire Peter-Olaf Hoffmann, l’Investiture 2019 s’est tenue le 26 octobre à Dormagen (DE). Nos hôtes étaient les Guildes de la Région de Dormagen qui ont mis à notre disposition le magnifique auditorium rénové du gymnase Bettina-von-Arnim.

Cette Investiture a rassemblé plus de 250 participants, venus de toute l’Europe. Grâce au maître de cérémonie, Luc Borgions, l’évènement s’est parfaitement déroulé,  sans problème et sans heurts. Qu’il en soit remercié, ainsi que pour son travail de greffier.

Merci également à son épouse, dame de cérémonie,

à Monique Van Put, la trésorière,

au chancelier Bart de Baere

au vice-président Richard Huynen

et au référendaire Peter Olaf Hoffman

pour le travail colossal qui a précédé.

Nous avons fait suivre l’ouverture solennelle d’un modeste « momoriam » commémorant le départ de  10  membres de  nos Guildes.

En plus d’un nombre record de participants, le 44ème investissement a également enregistré un nombre record de médaillés.

Nous citerons ici les nominations de :

–          Harmut Sigel en tant que référendaire du VTM (Vereinigung  Traditionsvverbände  Mitteleuropas)

–          Uwe Liebert pour l’Allemagne de l’Est

–          Paul Altorf pour le Brabant du Nord (NL)

–          Alain Adnet et Gilbert Nicolas en tant qu’assesseurs de la FFTA France Est et de la FFTA France Ouest –nominations à l’initiative du Référendaire Guy Faizelot

Et la promotion au grade de commandeurs de Mme Van Loon-Labouchère et M. Cees Dam

De plus

–          11 hommes méritants ont été incorporés solennellement en tant qu’officiers et ont reçu la devise « Per arcem ad astra »

–          10 médailles d’or, 19 médailles d’argent et 5 médailles de bronze ont été attribuées

–          6 détenteurs de médailles méritants ont reçu un ou plusieurs « Papegay » venant s’ajouter à leur insigne d’honneur

Après la clôture de ce 44ème Chapitre d’Investiture, le chancelier Bart De Baere  a expliqué brièvement le fonctionnement social de « Pelicano » et a lancé un appel à l’aide.

Annonce a été faite des prochaines cérémonies d’Investiture :

–          La 45ème aura lieu à ‘sHeerenbergg (NL) en 2020 avec la Fraternité Saint Antoine Guild comme hôte

–          La 46ème aura lieu à Bruges (BE) en 2021 à l’occasion du 700ème anniversaire de la Guilde principale royale et princière de Sint Joris, Stalen boog à Bruges

–          Celle de 2022, la 47ème, devrait avoir lieu en France à Crépy en Valois, et la 48ème en 2023 à Bruxelles (BE), mais cela peut encore être modifié

Symboliquement, l’hymne européen a marqué la fin de la cérémonie. 

Et avec le traditionnel « Horido », les guildes invitées nous ont gratifiés d’une réception de grande envergure.

Les nombreuses personnalités présentes ont décerné à l’Ordo Nobilis et à son Comité exécutif de nombreux remerciements élogieux.

De volledige fotoreportage kan je terugvinden op onze site onder de rubriek ‘Fotogalerij’ (met dank aan Jan Moortgat en Guy Faizelot)

Den vollständigen Fotobericht finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik “Fotogalerie” (Dank an Jan Moortgat und Guy Faizelot)

Le reportage photo complet est disponible sur notre site dans la rubrique “Galerie de photos” (merci à Jan Moortgat et Guy Faizelot)