Statuten

NOBELE ORDE van de PAPEGAY

 V.Z.W.

Ordo Nobilis Papegayi V.z.W.

Ondernemingsnummer : 0448.729.720

STATUTEN

Art.  1 – NAAM en ZETEL

              De vereniging wordt genoemd:

                            In het Nederlands NOBELE ORDE VAN DE PAPEGAY

                            In afkorting N.O.V.P.

                            In het Frans ORDRE NOBLE DU PAPEGAY

                            In het Duits NOBELE ORDEN VOM PAPEGAY

In het Engels NOBLE ORDER OF THE PAPEGAY

                            In het Latijn ORDO NOBILIS PAPEGAYI

              verder genoemd “de Orde”.

Haar zetel is gelegen in het Vlaamse gewest. Predikerinnenstraat 11, 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen.

Art.  2 – DOEL

              De Orde heeft tot doel diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der Europese historische        schutterijen, schutsbroederschappen, schuttersgilden en/of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maken bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen.

              De Orde zal zich, al naar gelang haar mogelijkheden, eveneens inzetten om de historische schutterijen, schutsbroederschappen, schuttersgilden en/of gelijkaardige verenigingen  te ondersteunen, hun werking kwalitatief  te verbeteren of uit te breiden. Zij kan hiertoe allerlei activiteiten organiseren tot nut van deze .

              Bij deze doelstelling is de Orde niet gebonden door enige politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

              Teneinde het doel te kunnen verwezenlijken  worden eretekens ontworpen, eigen aan de Orde, welke worden toegekend onder eerbiediging van volgende regels :

              A – Toekenning geschiedt zonder onderscheid van

– Geslacht
– Ras , taal of nationaliteit
 – Politieke, filosofische of religieuze overtuiging

              B – Toekenning geschiedt naar strikte voorwaarden van rangneming of promotie vervat in het “Intern Reglement”.

              C – Enkel de Orde is gerechtigd nieuwe eretekens te ontwerpen en in te stellen.

              D – De vzw is niet gerechtigd enige vermogensvoordelen uit te keren aan haar leden.

Art.  3 –  AANGAANDE de LEDEN

                Effectieve leden

Vanaf de rang van Officier kan men in de vzw opgenomen worden als effectief lid en deel uitmaken van de Algemene Vergadering. 

Het aantal effectieve leden mag niet minder zijn dan twee (2)

Een kandidaat dient het Bestuursorgaan schriftelijk te verzoeken als Effectief lid in de vzw te worden   opgenomen.

Het Bestuursorgaan  dient de vormvereisten en de betaling van de bijdrage te controleren.

De referendarissen en de assessoren maken deel uit van de         algemene vergadering, hun taak wordt omschreven in het             “Intern Reglement”.

Aangesloten leden

Mogen deelnemen aan de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht, ze genieten van de activiteiten van de vzw.

Het bestuursorgaan beslist over het aanvaarden van aangesloten leden.

Art 4. BIJDRAGE

De bijdrage wordt bepaald door het Bestuursorgaan en wordt bevestigd door de Algemene Vergadering zonder evenwel meer dan € 5.000(vijfduizend Euro) per jaar  te mogen bedragen.

Art.5. ONTSLAGNEMING

Effectieve en aangesloten leden kunnen zich ten allen tijde terugtrekken uit de vzw door schriftelijk ontslag in te dienen bij het Bestuursorgaan. Dit ontslag wordt effectief één (1) maand na ontvangst van de ontslagbrief.

Art.6. ALGEMENE VERGADERING

              A – Machten en Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is de opperste macht van de vzw.  Zij bezit de meest uitgebreide macht om daden te stellen die de vzw. betreffen.

Haar besluiten zijn bindend voor alle leden – effectieve en aangesloten – van de vzw.

Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid :

  • Wijziging van de statuten van de vzw.
  • Benoeming en afzetting van de leden van het Bestuursorgaan.
  • Goedkeuring van de rekeningen en de begroting.
  • Uitsluiting van Effectieve Leden.
  • Verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen.
  • Benoeming en afzetting van  commissarissen.
  • Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
  • Ontbinding van de vzw.
  • Uitsluiting van een lid.
  • Andere gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen.

                    B – Aanwezigheid en vertegenwoordiging

Alle betalende aangesloten leden van de vzw hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen.

Alle betalende effectieve leden kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door een ander betalend effectief lid met een maximum van 3 volmachten..

Deze vertegenwoordiging dient echter gestaafd door een geschrift  welke ten laatste voor het begin van de Algemene Vergadering in het bezit van de griffier moet zijn.

De Algemene vergadering kan fysiek gehouden worden of op electronische wijze middels video of telefoonconferentie. Een fysieke  vergadering kan gecombineerd worden met een vergadering op afstand.

                C – Oproep

De Algemene Vergadering wordt door het Bestuursorgaan bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde (1/5) van de effectieve leden erom verzoekt. De Algemene Vergadering wordt gehouden in het eerste semester van het kalenderjaar.    

De uitnodigingen worden verzonden in naam van het Bestuursorgaan.

Alle betalende effectieve leden/bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen tevoren voor de Algemene Vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. De uitnodiging kan gebeuren via mail of gewone brief.    Alle besluiten worden middels een verslag meegedeeld aan de effectieve leden van de Vzw. De stukken kunnen worden ingezien op de zetel van de Vzw.

             D -Agenda

Het bestuursorgaan bepaalt en stelt de agenda van de Algemene Vergadering vast. Extra agenda punten dienen ten minste 3 kalenderweken voor de datum van de vergadering aan de griffier te worden overgemaakt.

             E – Het voorzitterschap

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vzw, of bij ontstentenis, door een der leden van Het Bestuursorgaan in hiërarchische volgorde vastgelegd in het huishoudelijk Reglement.

Bij een gewone algemene vergadering is er geen verplicht aantal aanwezigen.  Wijziging van de statuten of uitsluiting van een lid van het Bestuursorgaan of een effectief lid  kan enkel bij een Buitengewone Algemene Vergadering, in dat geval moet 2/3 van de effectieve leden vertegenwoordigd zijn.

Voor wat niet in de statuten werd opgenomen wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Art.  7 – BESTUURSORGAAN

              A –  Bevoegdheid                                             

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de AV bevoegd is.

              B – Samenstelling

Het Bestuursorgaan bestaat uit ten minste vier (4) natuurlijke personen indien er slechts vier (4) Effectieve Leden zijn. Bij afwezigheid kan een lid van het Bestuursorgaan een volmacht geven aan een lid van hetzelfde Bestuursorgaan om zich te laten vertegenwoordigen .

Het maximum aantal bestuurders is niet vastgelegd. 

Het Bestuursorgaan is als volgt hiërarchisch samengesteld :

Een Voorzitter
Een Vice-Voorzitter
Een Griffier
Een Thesaurier

Bijzondere raadsleden kunnen per vijftig (50) effectieve leden met een minimum van één (1) raadslid aangesteld worden.     

Zij fungeren als adviseurs voor het Bestuursorgaan, zij hebben geen stemrecht in het Bestuursorgaan. De Bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vzw.

              C – Mandaten

De leden van het Bestuursorgaan worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar, hun mandaat is hernieuwbaar.  Hun mandaat van Voorzitter en raadslid wordt gekozen in 2023, het mandaat van Vice-Voorzitter en Griffier in 2024, van  Thesaurier in 2025.

Art.8  ONTBINDING VAN DE VZW

Na de ontbinding van de vzw zal haar vermogen toevertrouwd worden aan een instelling met een belangeloze doelstelling welke het doel der in ontbinding tredende vereniging het meest benadert.

Art.9.  MAATSCHAPPELIJK HANDTEKEN.

“Het maatschappelijk handteken behoort uitsluitend toe aan de Voorzitter, de Griffier en de Thesaurier”.  Voor financiële verrichtingen wordt verwezen naar het Intern reglement.

– Een bijzondere volmacht kan verleend worden aan een niet              bestuurder indien de Voorzitter, Griffier en Thesaurier dit               gezamenlijk beslissen.

Art. 10 – DIVERSE BEPALINGEN

Het Bestuursorgaan stelt een Algemeen reglement op, dat een intern reglement vormt in de zin van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat niet mag indruisen tegen de wet noch tegen onderhavige statuten. Dit Algemeen Reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering , die daarover bij gewone meerderheid beslist. De laatste versie van het Algemeen reglement dateert van 02.03.2020 en kan ingezien worden op de zetel van de vzw of op www.OrdoNobilis.org.

Redactie definitief 18/03/2023  door Luc, Rudy, Bart.