Voorwaarden tot rangneming of promotie

Indien uw vereniging een volwaardig erkende gilde of schutterij is, kunnen op uw voordracht verdienstelijke leden van uw vereniging worden opgenomen in de “Ordo Nobilis Papegayi”

Het volledige reglement kan je hier downloaden.

Het aanvraagformulier is hier te vinden!

Belangrijk! De dossiers moeten ingediend zijn elk jaar ten laatste op 1 september. Contacteer de referendaris of assessor van jouw regio voor meer informatie.

1. Bronzen medaille

Waarderingsmedaille voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Orde en/of een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap.

Elke gilde kan verdienstelijke personen voorstellen die zich ten dienste hebben gesteld van schuttersgilde, schutterij, broederschap, koepelorganisatie, federatie, kring…

De verdienstelijke persoon hoeft geen lid te zijn van de organisatie-aanvrager.

Een gemotiveerde aanvraag dient van de organisatie uit te gaan en ondertekend te worden door drie personen.  Het Kapittel zal de aanvraag beoordelen na overleg met de Referendaris van de regio die zal adviseren.

Waar het gaat om politieke mandatarissen, dient voldoende kritische zin aan de dag worden aangelegd door de aanvragende overheid of gilde.

2. Zilveren medaille

Men komt in aanmerking voor het dragen van de zilveren medaille:

 1. Ofwel na 20 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 2. Ofwel na 20 jaar erelidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 3. Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur of eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 4. Ofwel na 15 jaar eredeken, deken of hoofdman van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 5. Ofwel na 10 jaar bestuurslid van een koepelorganisatie (federatie, verbond, kring of dgl.)
 6. Ofwel hij of zij die koning of Prins (vanaf 16 jaar) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap heeft geschoten.
 7. Bij uitzonderlijke verdiensten t.o. zijn schuttersgilde, schutterij, schutsbroederschap,het gildewezen of de Orde (zie ook Administratie der Bewegingen- Art.29 & 30)
 8. Als tussenstap naar de gouden medaille, heeft men recht op een zilveren Palm.
 9. Bij toetreding in de Orde als Assessor.

3. Gouden medaille

Men komt in aanmerking voor het dragen van de gouden medaille :

 1. Ofwel na 30 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 2. Ofwel na 25 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 3. Ofwel na 25 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap.
 4. Ofwel na 25 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 5. Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( federatie, verbond, kring of dgl)
 6. Hij of zij die zich Prins heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van Schuttersgilden, Schutterijen of Schutsbroederschappen.
 7. Hij/zij die zich Keizer(in) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap heeft geschoten. **De Kanselarij zal zich beraden over het correcte statuut van een Keizer(in) in de schutterij om de onderscheiding en toevoegingen correct toe te kennen.
 8. Bij uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde.  
 9. Bij toetreding in de Orde als Referendaris.
 10. Na 5 jaar eigenaar van gouden medaille heeft men recht op een gouden Palm als tussenstap naar Officier.

Om in aanmerking te komen voor een gouden medaille moet de kandidaat vanaf het jaar dat hij/zij zijn/haar zilveren medaille heeft ontvangen, jaarlijks zijn bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille).  De kandidaat moet tenminste 5 jaar de zilveren medaille hebben gehad.

(zie ook Administratie der Bewegingen – art. 29 & 30)

4. Officier

Men kan in aanmerking komen voor de officiersmedaille :

 1. Hij/zij die zich koning(in) heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van schuttersgilden, schutterijen of schutsbroederschappen
 2. EN na 40 lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 3. EN na 40 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 4. EN na 30 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 5. EN na 30 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een  schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
 6. EN na 25 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie, federatie, verbond, kring of dergelijke)
 7. Bij buitengewone verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde.

(zie ook Administratie der Bewegingen – art 29 & 30)

 De kandidaten voor officier moeten tenminste 45 jaar zijn

Om in aanmerking te komen voor een officiersmedaille moet de kandidaat vanaf het jaar dat hij/zij zijn/haar gouden medaille heeft ontvangen, jaarlijks zijn bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille).  De kandidaat moet tenminste 5 jaar een gouden medaille hebben gehad.

Het dossier moet vooraf besproken worden door de gilde, schutterij of schutsbroederschap met de referendaris van zijn/haar landsgedeelte. De voordracht wordt altijd voorgelegd aan het kapittel die de aanvraag zal beoordelen. Van de uitslag van deze beoordeling hangt het af of de kandidaat in aanmerking komt voor de rang van officier.

5. Commandeur

Men kan in aanmerking komen voor het dragen van het commandeurskruis:

 1. wegens zeer uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde

(zie ook Administratie der Bewegingen art. 29 & 30)

De kandidaten van voor het Commandeurskruis moeten ten minste 50 jaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor het dragen van het commandeurskruis moet de kandidaat vanaf het jaar dat hij/zij zijn/haar vorige medaille heeft ontvangen, jaarlijks de bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille).

Het dossier moet vooraf besproken worden door de gilde, schutterij of schutsbroederschap met de referendaris van zijn/haar landsgedeelte. De voordracht wordt altijd voorgelegd aan het kapittel die de aanvraag zal beoordelen. Van deze beoordeling hangt het af of de kandidaat in aanmerking komt voor de rang van commandeur.

6. Jeugdmedaille

Jeugdmedaille voor hij of zij (tot 16 jaar) die zich tot Jeugdkoning heeft geschoten.

Toevoegingen op het lint van de medaille

1. Palm

De palm wordt toegekend als tussentijdse promotie.

Zilver als promotie tussen zilver en goud na 3 jaar zilveren medaille.

Goud als promotie tussen goud en officier, na 3 jaar gouden medaille.

2. Papegaai

De Papegaai wordt toegekend vanwege koninck- of keizerschap ( voor “koningin of keizerin”, dient hij of zij, zelf de Papegay geschoten te hebben en is niet bedoeld voor de ceremoniële functie) waarbij volgende normen worden gehanteerd:

Behaalde statusMedailleToevoeging
Koning(in)bronsbronzen papegaai
2 maal koning(in)
zonder onderbreking
zilverzilveren papegaai
Meermaals koning(in),
echter met onderbreking
bronsbronzen papegaai
voor elk koningsschap
Keizer(in)goudgouden papegaai

(art14b)

Over de toevoegingen

De toevoegingen in de eigen regio worden door referendarissen uitgereikt, dit kan gebeuren bij gildedagen, koepelfeesten.   De Kandidaten  mogen wel nog komen naar de investituur indien zij dit wensen. De andere onderscheidingen/medailles zijn nog steeds verplicht af te halen op de Investituur behoudens in “articulo mortis” of hoogdringendheid waarover het Bestuur van de Orde zich zal uitspreken.   De diploma’s, zelfs van de toevoegingen zijn steeds door het secretariaat op te maken.  Ook de toevoegingen worden beslist door het Kapittel tijdens diens jaarlijkse vergadering. Bij verlening van toevoeging door de Referendarissen zal het ontvangstbewijs moeten worden getekend door de laureaat en te worden terugbezorgd aan het secretariaat.  De naam van de laureaat-toevoeging wordt vermeld in het gulden boek, maar wordt niet getekend.  De betaling van de medaille en/of de toevoeging moet zijn gebeurd vooraleer die kan worden toegekend.

Toevoegingen (palm en papegaay) kunnen gebeuren zonder limiet van aantal.

Administratie der Bewegingen

Deze formulieren dienen ten laatste op 1 september van het lopende jaar in het bezit van de griffie van de Orde te zijn. Contacteer de referendaris of assessor van jouw regio voor meer informatie.

Alle verzoeken worden op identieke manier behandeld en volgen dezelfde administratieve weg.

Art 29 Rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten

Verzoeken tot rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten dienen vergezeld te zijn van een verklaring van de betreffende kandidaat, ondertekend door minimum drie (3) leden van het bestuur of de eed van de schuttersgilde, schutterij of  schutsbroederschap, en waarin de betreffende verdiensten verklaard worden.

Art 30 Aangaande de promoties

In verband met de promoties tot officier, commandeur, dient de kandidaat in de vastgelegde periode jaarlijks een daad te hebben gesteld welke zijn toewijding aan de De Nobele Orde van de Papegay, zijn gilde, schutterij of het gildewezen bewijst. Deze daad of daden dienen bevestigd bij middel van een geschrift dat door de aanvrager bij het verzoek tot promotie dient gevoegd.

Vervolledigen reglement dd 05/2020 ten behoeve van de Duitstalige verenigingen.

Jeugdmedaille : 

Kan ook genoemd worden: “Bambini” prins .

1 x prins : jeugdmedaille + brons papegay

2 x prins: jeugdmed + zilver papegay

3 x prins : jeugdmed + goud papegay

Zilvermedaille:

1 x koning : z + brons pape

2 x koning : z + zilver papeg

3 x koning : Keizer : Z + goud Papeg

Diocesaan koning : z + goud papeg

Bonds prins (bvb DSB) : goud (cfr. zelfde als EGS Prins).

Bonds koning (bvb DSB) : officier ( cfr. zelfde als EGS Koning)

Noteer dat de term “jeugd” in diverse regio’s anders kan zijn van leeftijd…  Sommigen dus tot 24 j en anderen tot 18 j !  Daar heeft EGS besloten om elke regio de leeftijd te kwalificeren zoals ze willen, dus niet centraal vast te leggen.

Een jeugdlid is slechts lidmaatschap bijdrage Nobele Orde verschuldigd vanaf de leeftijd van 18 jaar.